Leduc Chimney Restoration

Chimney restoration done in Leduc, Alberta.